Regulamin wypożyczeń

Regulamin zawiera istotne informacje dotyczące zasad wypożyczeń kostiumów

 1. Wypożyczenie kostiumów odbywa się na podstawie dokumentu tożsamości, z aktualnym adresem zameldowania.
 2. W przypadku braku posiadania przez klienta adresu meldunkowego w dokumencie, klient zobowiązany jest uiścić w dniu wypożyczenia kostiumu kaucję zwrotną, która ustalana jest przez pracownika wypożyczalni w dniu wypożyczenia indywidualnie dla każdego stroju.
 3. Kostiumy dla dorosłych rezerwowane są przez cały rok, również telefonicznie.
 4. Kostiumy dla dzieci rezerwowane są przez cały rok, za wyjątkiem okresu karnawału.
 5. Wyjściowa cena za wypożyczenie kostiumu obejmuje tzw. „umowna dobę pracowni” tj. dzień przed imprezą kostium jest odbierany, a dzień po imprezie kostium jest zwracany do pracowni do godziny 18.00. Wyjątek stanowi okres karnawału, kiedy kostium musi być zwrócony do pracowni w godzinach 10.00-12.00 dzień po imprezie (pierwsze dwie godziny pracy wypożyczalni).
 6. Zdjęcia przykładowych kostiumów będących w ofercie wypożyczalni znajdują się na tablicach informacyjnych pracowni oraz na stronie internetowej. Fakt posiadania przez wypożyczalnię określonego stroju musi być potwierdzony przez pracownika pracowni telefonicznie lub osobiście.
 7. Rezerwacja kostiumu zostaje przyjęta przez wypożyczalnię w momencie określenia przez pracownika faktu przyjęcia rezerwacji.
 8. Wypożyczalnia strojów nie przyjmuje rezerwacji drogą SMS-ową lub mailową. Każda rezerwacja musi być potwierdzona przez klienta w bezpośredniej rozmowie z pracownikiem pracowni.
 9. Rabatu udzielamy wyłącznie na podstawie karty stałego klienta okazanej w momencie wypożyczenia kostiumu.
 10. Pracownia zajmuje się realizacją zamówień zbiorowych.
 11. Przy zamówieniach zbiorowych wypożyczalnia przewiduje dodatkowy rabat ustalany z pracownikiem pracowni indywidualnie dla każdego zamówienia.
 12. Jeśli placówka oświatowa lub firma wyrazi chęć współpracy z wypożyczalnią na warunkach wypożyczenia zbiorowego zobowiązana jest w dniu wypożyczenia przedstawić w oryginale pismo, którego wzór można pobrać na naszej stronie internetowej [ TUTAJ ] lub osobiście w siedzibie wypożyczalni.
 13. Brak posiadania w dniu wypożyczenia pisma firmowego jest równoznaczne z brakiem możliwości odbioru kostiumów z pracowni.
 14. Termin zwrotu określony jest dokładnie w czasie wypożyczania i zapisany jest klientowi na tzw. Karcie Zwrotnej.
 15. Termin zwrotu kostiumu określony na Karcie Zwrotnej jest nieprzekraczalny.
 16. O chęci przedłużenia okresu wypożyczenia stroju klient jest zobowiązany niezwłocznie poinformować pracownika wypożyczalni przed upływem terminu zawartego na Karcie Zwrotnej.
 17. W przypadku niedotrzymania terminu zwrotu kostiumu zostanie naliczona dodatkowa opłata w wysokości kwoty kolejnego wypożyczenia przemnożonej przez okres przedłużenia.
 18. Wypożyczalnia oświadcza, że przygotowane kostiumy nie posiadają ukrytych wad i są w dobrym stanie, zdatnym do bezpośredniego użytkowania, czego potwierdzeniem jest zabranie kostiumów z pracowni przez klienta w dniu wypożyczenia.
 19. Klient zobowiązuje się do używania kostiumów zgodnie z ich przeznaczeniem oraz nie dokonywania w nich zmian ani przeróbek bez zgody pracownika wypożyczalni. Klient ponosi pełną odpowiedzialność prawną i materialną za kostiumy do czasu oddania ich do wypożyczalni.
 20. Klient zobowiązuje się zwrócić kostiumy w stanie niezmienionym w stosunku do stanu wydania, bez cech uszkodzenia lub zniszczenia.
 21. Za ewentualne uszkodzenia ponad normalne zużycie powstałe z winy klienta ponosi On odpowiedzialność finansową.
 22. Za ewentualne zaginięcie kostiumu lub jego części klient ponosi odpowiedzialność finansową.
 23. Koszt zniszczenia pojedynczego kostiumu lub jego części bądź jego zaginięcia wynosi: od 10zł (dziesięciu złotych) za proste rekwizyty do 5000zł (pięciu tysięcy złotych) i jest ustalany przez pracownika wypożyczalni w dniu zwrotu kostiumu po weryfikacji jego stanu w obecności klienta.
 24. Zabrania się prania, prasowania i jakiegokolwiek przerabiania kostiumów
 25. Klient zobowiązuje się zwrócić kostiumy nieuprane. Koszt ewentualnych zniszczeń wynikłych z prania kostiumów przez klienta ponosi klient.
 26. W przypadku zwrotu kostiumów zabrudzonych ponad normalne użytkowanie klient zobowiązuje się pokryć koszt prania, który wynosi od 30zł (trzydziestu złotych) do 100zł (stu złotych) za kostium i jest ustalane przez pracownika wypożyczalni w dniu zwrotu kostiumów do pracowni.
 27. Klient, który decyduje się wypożyczyć kostium w Wypożyczalni Kostiumów Teatralnych Aladyn wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia procesu wypożyczenia. Wypożyczalnia Aladyn oświadcza, że wszelakie danie osobowe uzyskane w trakcie działalności firmy są poufne i w żadnej formie nie są ujawniane innym osoba, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r o ochronie danych osobowych.
 28. Wypożyczenie kostiumu z pracowni oznacza pełną akceptacje niniejszego regulaminu z pełnymi konsekwencjami.
 29. Treść tego regulaminu jest ogólnie dostępna do wglądu klientów w siedzibie Pracowni Kostiumów Teatralnych Aladyn w Warszawie przy ul. Grójeckiej 70a, w siedzibie w Bydgoszczy przy ul. Wańkowicza 1/14 oraz na naszej stronie internetowej www.aladyn.waw.pl

muzyka: Przemysław Marcyniak PMI STUDIO