Regulamin

Regulamin wypożyczalni

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI KOSTIUMÓW TEATRALNYCH ALADYN

Pobierz regulamin wypożyczalni pdf icon

 1. Wypożyczalnia Kostiumów Teatralnych ALADYN oświadcza, iż jej działalnością statutową jest wypożyczanie kostiumów oraz innych akcesoriów zwanych w dalszej części tego regulaminu
  „kostiumami” klientom indywidualnym oraz instytucjom, zwanym w dalszej części regulaminu „Klientem”.
 2. Wypożyczenie kostiumu odbywa się na podstawie aktualnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem. W chwili wypożyczenia Klient zobowiązany jest przedstawić w/w dokument w oryginale oraz podać inne dane niezbędne do podpisania umowy najmu.
 3. Klient, który nie posiada przy sobie aktualnego dokumentu tożsamości może wypożyczyć kostium w Wypożyczalni Kostiumów Teatralnych ALADYN jedynie pozostawiając kaucję za kostium w gotówce, która stanowi równowartość kostiumu i jest ustalana przez pracownika Wypożyczalni w chwili wypożyczenia. Kaucja może wynosić od 10,- (dziesięciu) do kilku tysięcy złotych. Kaucja zostanie klientowi zwrócona niepomniejszona w chwili zwrotu kostiumu w stanie niepogorszonym do pierwotnego oraz w ustalonym w chwili wypożyczenia terminie zwrotu.
 4. W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO – Wypożyczalnia Kostiumów ALADYN informuje, iż Państwa dane osobowe są pobierane i przetwarzane tylko i wyłącznie na potrzeby realizacji umowy wypożyczenia, a po jej wykonaniu i rozliczeniu  całkowicie usuwane. Wypożyczalnia Kostiumów ALADYN przechowuje dane kontrahentów jedynie do potrzeb prowadzenia księgowości. (Art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO): zgodnie z tym przepisem przetwarzanie danych jest zgodne z prawem, jeśli udzielono zgody na ich przetwarzanie i w zakresie udzielonej zgody.)
 5. Okres wypożyczenia rozpoczyna się w chwili odbioru kostiumu przez Klienta z Wypożyczalni ALADYN i trwa do momentu zwrotu kostiumu do Wypożyczalni.
 6. Termin zwrotu kostiumów jest ustalony przy wypożyczeniu i podany Klientowi na tzw. „karcie zwrotnej”. Termin zwrotu ustalony przy wypożyczeniu jest nieprzekraczalny.
 7. Podstawowa opłata za wypożyczenie kostiumu obejmuje tzw. „umowną dobę Wypożyczalni” tj. odbiór kostiumu dzień przed imprezą oraz zwrot dzień po imprezie w godzinach pracy
  Wypożyczalni. Wyjątek stanowi okres Karnawału, kiedy umowna doba kończy się dzień po balu do godziny 14.00 (pierwsze cztery godziny pracy Wypożyczalni)
 8. Przedłużenie okresu wypożyczenia kostiumu może nastąpić wyłącznie za zgodą pracownika Wypożyczalni. O chęci ewentualnego przedłużenia okresu wypożyczenia klient zobowiązany
  jest niezwłocznie poinformować pracownika Wypożyczalni najpóźniej przed upływem ustalonego przy wypożyczeniu terminu zwrotu.
 9. W chwili wypożyczenia Klient uiszcza opłatę za uzgodniony z Wypożyczalnią okres wypożyczenia zgodnie z cennikiem. W przypadku przedłużenia umówionego terminu zwrotu
  Wypożyczalnia ALADYN naliczy dodatkową opłatę w wysokości kwoty kolejnego wypożyczenia przemnożonej przez okres przedłużenia.
 10. Wypożyczalnia Kostiumów ALADYN prowadzi rezerwację kostiumów dla dorosłych przez cały rok, oraz rezerwację kostiumów dla dzieci przez cały rok z wyłączeniem okresu Karnawału (od Sylwestra do Ostatków).
 11. Rezerwacja wygasa następnego dnia roboczego od daty rozpoczęcia okresu wypożyczenia wówczas, gdy strój ten nie zostanie odebrany. Wypożyczalnia ALADYN zastrzega sobie prawo do wypożyczenia takiego kostiumu innemu klientowi bez informowania o tym fakcie klienta, który wcześniej zarezerwował i nie odebrał w terminie kostiumu.
 12. Wypożyczalnia ALADYN zastrzega sobie prawo do pobrania zaliczki za rezerwację w szczególnych terminach np. Sylwester. Rezygnacja z rezerwacji równoznaczna jest wówczas ze stratą zaliczki.
 13. Rabatu udzielamy wyłącznie na podstawie „Karty Rabatowej” okazanej w momencie wypożyczenia kostiumu.
 14. Wypożyczalnia ALADYN zobowiązuje się przygotować dla Klienta kostium w stanie dobrym, zdatnym do użytkowania, bez wad ukrytych. O wszelkich ewentualnych uszkodzeniach Wypożyczalnia Aladyn zobowiązuje się poinformować klienta przed wypożyczeniem. Decydując się na wypożyczenie Klient zobowiązany jest do sprawdzenia jakości kostiumu. W przypadku braku zastrzeżeń odnośnie stroju Wypożyczający akceptuje jego stan jako „nienaruszony”.
 15. Klient zobowiązuje się do używania kostiumów zgodnie z ich przeznaczeniem oraz niedokonywania w nich zmian ani przeróbek bez zgody Wypożyczalni ALADYN. Klient ponosi pełną odpowiedzialność prawną i materialną za kostium do czasu oddania go do Wypożyczalni ALADYN.
 16. Wypożyczając kostium z Wypożyczalni ALADYN klient zobowiązuje się do zwrotu kostiumu w stanie nienaruszonym i niezmienionym do stanu sprzed wypożyczenia. Za ewentualne
  uszkodzenia ponad normalne zużycie powstałe z winy Klienta ponosi On odpowiedzialność finansową.
 17. Kostium uznaje się za zwrócony w momencie, gdy Klient wręczy kostium w ręce pracownika,a pracownik sprawdzi stan kostiumu i oceni go jako zwrot w stanie „nienaruszonym” oraz wyda potwierdzenie zwrotu, którym jest „Karta Rabatowa” Klienta.
 18. Za ewentualne zaginięcie kostiumu lub jego części Klient ponosi odpowiedzialność finansową.
 19. Koszt zniszczenia i/lub zaginięcia kostiumu i/lub jego części wynosi od 10,- (dziesięciu) do kilku tysięcy złotych i jest ustalany przez pracownika Wypożyczalni w chwili zwrotu kostiumu do Wypożyczalni. W momencie wypożyczenia klient ma prawo zapytać pracownika Wypożyczalni o ewentualne możliwe koszty zniszczenia kostiumu, a pracownik Wypożyczalni ma obowiązek na takie pytanie odpowiedzieć.
 20. Wypożyczalnia Kostiumów Teatralnych ALADYN zabrania Klientom prania, prasownia oraz przerabiania kostiumów będących naszą własnością.
 21. Klient zobowiązuje się zwrócić kostiumy do Wypożyczalni nie uprane. Koszt ewentualnych zniszczeń wynikających z nieprawidłowego uprania kostiumu ponosi Klient.
 22. W przypadku zwrotu kostiumu zabrudzonego ponad normalne użytkowanie klient zobowiązuje się pokryć koszt prania specjalistycznego, który wynosi od 30,- (trzydziestu) do 100,- (stu) złotych za kostium i jest ustalane przez pracownika Wypożyczalni ALADYN w chwili zwrotu kostiumu do Wypożyczalni.
 23. Wypożyczalnia ALADYN zastrzega sobie prawo do rozpoczęcia postępowania prawnego we wszystkich przypadkach braku zwrotu kostiumu w dłuższym okresie czasu oraz przy braku możliwości kontaktu z klientem, który zalega ze zwrotem.
 24. Prawa autorskie – Wypożyczalnia Kostiumów Teatralnych ALADYN oświadcza iż wszystkie informacje, zdjęcia i inne materiały zawarte na www.aladyn.waw.pl, są własnością Wypożyczalni ALADYN i podlegają ochronie. Kopiowanie, powielanie i dystrybucja jest zabroniona i wymaga pisemnej zgody.
 25. Wypożyczalnia Kostiumów Teatralnych ALADYN informuje, iż jej znak towarowy jest znakiem zarejestrowanym i podlega ochronie patentowej.
 26. W chwili wypożyczenia kostiumu z Wypożyczalni ALADYN Klient oświadcza, iż jest zaznajomiony z niniejszym regulaminem i w pełni akceptuje jego warunki.
 27. Treść niniejszego regulaminu jest ogólnie dostępna do wglądu Klientów w siedzibie Wypożyczalni Kostiumów Teatralnych ALADYN oraz na stronie internetowej www.aladyn.waw.pl

Uwielbiamy wyzwania dlatego jeśli masz pytania - dzwoń!!
Pomożemy i doradzimy